Descone

Algemene voorwaarden - corporate

J. de Vroed h.o.d.n. Descone (hierna: Descone) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61547077 en is gevestigd aan Dirk Verheulweg 4T (2742JR) te Waddinxveen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Descone.

 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Diensten: De Diensten die Descone aanbiedt, zijn het creëren, filmen, monteren, bewerken en reproduceren van filmwerken voornamelijk voor grote festivals.

 5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Descone heeft aangesteld, projecten aan Descone heeft verleend voor Diensten die door Descone worden uitgevoerd, of waaraan Descone een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Descone, alsmede voorstellen van Descone voor Diensten die door Descone aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Descone waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 7. Descone: de dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

 8. Website: https://descone.nl/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Descone elke Overeenkomst tussen Descone en Opdrachtgever en op elke dienst die door Descone wordt aangeboden.

 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Descone aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Descone is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 10. In het geval Descone niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Descone gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

 2. Descone is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Niettemin heeft Descone het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Descone gegronde reden te weigeren.

 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 5. Oplevertijden in het aanbod van Descone zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Descone nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Descone heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Descone te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of telefonisch.

 2. Descone is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 3. Eventuele mondelinge afspraken zullen voor zover mogelijk schriftelijk door Descone worden bevestigd aan Opdrachtgever.

 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

 5. Elke Overeenkomst die met Descone wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Descone wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Descone is verbonden.

 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Descone een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht of conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

 2. Zowel Opdrachtgever als Descone kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Descone ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot twee weken voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag gerekend en binnen een week voor de aanvangsdatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Descone is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 5. Zowel Opdrachtgever als Descone kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Descone nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Descone zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Descone staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door Descone uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

 2. De Overeenkomst op basis waarvan Descone de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Descone aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Descone heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Descone niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Descone, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

 5. Descone is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Descone Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Descone aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Descone of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Descone recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 8. Het creëren van visuele- en filmwerken is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals Descone die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die Descone hanteert. Descone heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 9. Descone kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Descone een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht. Enige schade of vertraging ten gevolge van een overmacht situatie zijn nimmer een grond voor aansprakelijkheid van Descone en geven klant geen recht op schadevergoeding.

 10. Al het door Descone opgenomen filmmateriaal wordt in beginsel bewaard voor een termijn van 24 maanden. Na afloop van deze termijn zal Descone dit filmmateriaal vernietigen, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever na deze termijn nog filmmateriaal wenst in te zien, dient zij hiervan zelf een adequate back-up te maken. Hiervoor is Descone gerechtigd een aanvullende vergoeding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 11. Indien er een aanvraag is voor drone videocontent is dit volledig op de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Descone heeft het recht om vluchten binnen CTR te weigeren.

 12. Descone vraagt namens de Opdrachtgever geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Descone expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.

 

Artikel 7 – (Op)Levering

 1. Alle door Descone opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, tenzij expliciet anders door Descone bij Overeenkomst bepaald. Descone zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Descone of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Descone recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.

 2. Nadat het werk door Descone is voltooid, heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 kosteloze feedback-/aanpassingsronde. Het door Descone geproduceerde werk geldt als opgeleverd nadat de feedback van Opdrachtgever is verwerkt. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Descone gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.

 4. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. Indien partijen overeenkomen dat de bronbestanden worden overgedragen aan Opdrachtgever is Descone gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever.

 5. Descone spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

 

Artikel 8 – Voice-over en muziekrechten

 1. Indien overeengekomen kan gebruik gemaakt worden van een of meerdere voice-overs en/of overige audio. Partijen dienen nadere afspraken maken over de invulling hiervan.

 2. Muziek dat in een filmwerk wordt gebruikt dient door Opdrachtgever vergoedt te worden. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Descone is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

 3. Descone zal medewerking verlenen aan Opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling van de vergoeding van de muziekrechten.

 4. Indien Descone door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de muziekrechten, brengt Descone deze kosten volledig in rekening bij Opdrachtgever. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal Descone deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op één doorbelasten aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan Descone ter hoogte van 500,- euro per overtreding.

 5. Descone zal de muziek voor de montage ter goedkeuring naar Opdrachtgever sturen. Wanneer Opdrachtgever hier akkoord op heeft gegeven, kan deze niet meer worden aangepast binnen de afgesproken offerte. Extra kosten zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever, om deze wijziging toe te passen binnen de montage.

 6. Descone zal een voorbeeld van de desbetreffende voice-over acteur ter goedkeuring naar Opdrachtgever sturen. Wanneer Opdrachtgever hier akkoord op heeft gegeven, kan deze niet meer worden aangepast binnen de afgesproken offerte. Extra kosten zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever, wanneer deze wenst de voice-over acteur aan te passen. Echter zal hierna ook de oplevertijd toenemen met de reeds gepasseerde dagen dat dit proces in beslag heeft genomen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Descone verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Descone niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 2. Descone is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Descone verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Descone voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

 3. Descone kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Descone gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Descone.

 4. Bij meerdaagse opdrachten is Opdrachtgever verplicht om hotelkamers te boeken voor de gehele crew wanneer Descone dit wenst, waarbij elk crewlid beschikt over een eigen kamer.

 5. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dient Opdrachtgever voldoende toegang te verlenen om de Diensten te kunnen uitvoeren.

 6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat op locatie een veilige opslagplek voor apparatuur aanwezig is.Indien Opdrachtgever niet tijdig aan genoemde verplichtingen voldoet, is Descone gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst te weigeren/annuleren. Alle kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 7. Opdrachtgever is verplicht aanwezig te zijn tijdens de draaidag. Mocht dit anders zijn overeengekomen legt Opdrachtgever de beslissingen die genomen moeten worden gedurende de draaidag bij Descone neer. Hierna blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de reeds genomen beslissingen en kan Descone hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 10 – Adviezen

 1. Descone kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Descone de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

 2. De door Descone verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Descone verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Descone wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Descone gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Descone kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

 5. Opdrachtgever zal Descone schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen (uur)tarief. Descone is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Descone, Descone een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 3. Indien Descone meer werk dient te verrichten dan zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Descone gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Descone Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden.

 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Betaling dient vooraf te geschieden via de aangewezen betaalmethode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Descone voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

 3. Alle onkosten, reistijd en met reizen gerelateerde kosten (inclusief de vluchten) dienen door Opdrachtgever worden vergoed.

 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Descone haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Descone gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden

 8. Descone is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Descone.

 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Descone zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 3. Indien Descone meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Descone gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Descone de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan jesper@descone.nl.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Descone verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Descone tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Descone op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Descone levert alle filmwerken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Descone heeft voldaan.

 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de in opdracht van Opdrachtgever gecreëerde films en overige visuele werken, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen op eerste verzoek aan Descone worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Descone heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Descone gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Descone is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. Descone is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Descone te vergoeden voor elk financieel verlies dat Descone lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Descone is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

 2. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Descone is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 3. Indien Descone bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Descone alleen geacht te bestaan indien Descone dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Descone, is Descone uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Descone binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Descone deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Descone in staat is om adequaat te reageren.

 3. Indien het verrichten van Diensten door Descone leidt tot aansprakelijkheid van Descone, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Descone. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

 4. Descone sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Descone is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

 5. Opdrachtgever vrijwaart Descone voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Descone geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Descone.

 6. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Descone, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Descone.

 7. Descone is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een visueel werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door Descone (op)geleverde werk.

 8. Indien de uitvoering van de Dienstverlening geschiedt op een door Opdrachtgever aangewezen locatie en er geen locatiebezoek heeft plaatsgevonden voor aanvang van de filmwerkzaamheden, doch op de filmdag blijkt dat de locatie niet geschikt is voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst, is Descone gerechtigd de filmwerkzaamheden op te schorten en van Opdrachtgever te verlangen dat een nieuwe locatie wordt overeengekomen. Alle schade en/of vertraging ten gevolge van voornoemde situatie, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 9. Enige door Descone opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Descone.

 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Descone is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Descone opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Descone. Descone is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

 11. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Descone nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Descone haar eigen advies.

 12. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Descone sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Descone geleverde Diensten.

 13. Descone staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Descone verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Descone vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Descone binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Descone.

 15. Iedere vordering die berust op aansprakelijkheid van Descone vervalt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Descone en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Descone bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Descone is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Descone opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Descone steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

 3. Indien Descone op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Descone zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Descone niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Descone aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Descone vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Descone vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Descone is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Descone en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Descone waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Descone en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van Descone worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Descone gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Descone rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Descone. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Descone opgeleverde zaken, dient Descone expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Descone rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Descone behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.

 6. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert, blijft dit eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan Descone, tenzij anders overeengekomen.

 7. Het is Descone toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het filmwerk. Indien Descone door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 8. Descone heeft het recht om een korte opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Daarnaast kan het filmwerk gebruikt worden voor een showreel/portfolio video zonder naamsvermelding van Opdrachtgever.

 9. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door Descone geproduceerde filmwerken te delen of te gebruiken, alvorens alle openstaande facturen aan Descone zijn voldaan.

 10. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Descone verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Descone zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Descone van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 3. Opdrachtgever vrijwaart Descone voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Descone voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). Hieronder wordt tevens verstaan de vrijwaring van aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van muziek in opdracht van Opdrachtgever.

 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Descone verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Descone of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via jesper@descone.nl met als onderwerp “Klacht”.

 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Descone de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Descone zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Descone en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Descone heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Descone en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Capelle aan den Ijssel, 19 september 2022.

Scroll to Top